Statut – Rozdział IX

ROZDZIAŁ IX

WSPÓŁPRACA Z INNYMI ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI I ORGANIZACJAMI

§ 76
1. Związek i każda jego jednostka organizacyjna może współpracować z każdą organizacją, a w szczególności z innym związkami zawodowymi, których cele i działalność są zgodne z podstawowymi celami i zadaniami Związku.
2. Zasady określone w postanowieniach ust. 1 nie wykluczają współdziałania, którego konieczność wynika z postanowień prawa państwowego lub międzynarodowego.
3. Decyzję o nawiązaniu współpracy z inną organizacją podejmuje władza wykonawcza. Decyzja ta musi być zgodna z uchwałami nadrzędnych władz Związku.

§ 77
1. Związek może przystępować do międzynarodowych organizacji zrzeszających związki zawodowe.
2. Jednostka organizacyjna Związku może afiliować się w organizacjach, o których mowa w ust. 1, zgodnie z postanowieniami Krajowego Zjazdu Delegatów i Komisji Krajowej.
3. Uchwała Komisji Krajowej określa zakres obowiązków związanych z afiliacją jednostki, o której mowa w ust. 2.
4. Zasady współpracy ze związkami zawodowymi, działającymi w ramach podmiotów prowadzących działalność w więcej niż jednym państwie, określa uchwała Komisji Krajowej.

"Zło dobrem zwyciężaj"

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company
Visit Us On Facebook